Μελέτες και Υπηρεσίες Δημοσίου


 

 

Το πεδίο δραστηριοτήτων του γραφείου μας όσον αφορά Μελέτες και Υπηρεσίες Δημοσίου Ενδιαφέροντος είναι οι παρακάτω:

Οι υπηρεσίες μας στην εκπόνηση Μελετών περιλαμβάνουν όλα τα στάδια αυτών , δηλαδή Προκαταρκτική , Προμελέτη , Οριστική , Μελέτη Εφαρμογής , Τεύχη Δημοπράτησης.

Η συμμετοχή σε συσκέψεις με τον Εργοδότη καθώς και η υποστήριξη θέσεων των μελετητικών σχημάτων είναι δεδομένη.

ΜΕΛΕΤΕΣ - STUDIES PROJECT

Μελέτες Δημοσίου
UA-36479173-1