Εφαρμογές GIS

Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Share

Εφαρμογές GIS

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ ή GIS) είναι πληροφοριακά συστήματα που επιτρέπουν την αποθήκευση και διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας. Η αναγκαιότητα χρήσης των ΓΣΠ έγκειται στο γεγονός ότι όλα τα αντικείμενα εμφανίζουν γεωγραφική διάσταση. Τα ΓΣΠ επιτρέπουν, συνδυάζοντας τις δυνατότητες Βάσεων Δεδομένων και Σχεδιαστικών Προγραμμάτων, την επεξεργασία της χωρικής και περιγραφικής πληροφορίας, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δυναμικού χάρτη. Οι δυνατότητες που παρέχουν τα καθιστούν πολύτιμα εργαλεία για την επιστημονική έρευνα αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς

εφαρμογών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω Μελέτες :

  • Εργασίες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (αρ. σύμβ. 1711/2017)
  • Μελέτη Διαχείρισης Ομβρίων Απορροών και Αποχετευτικού Δικτύου Λιμένος Θεσσαλονίκης GIS τοπολογία
  • Μελέτη «Επεξεργασία Δορυφορικών εικόνων (Αρ.Σύμβασης 20725/3-12-07)
  • Μελέτη «Ψηφιοποιήσεις , ανάπτυξη GIS για LPIS (Αρ.Σύμβασης 20705/11-1-07)
  • Μελέτη «Εργασίες Ψηφιοποίησης και GIS για το έργο "Ψηφιοποίησης των δηλούμενων αγροτεμαχίων του ΟΣΔΕ ….ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ του ΥΠΑΑΤ» 
  • Τοπογραφικές εργασίες για την παραγωγή χαρτογραφικών υποβάθρων "web decision and sales support system…GIS platform CWD3S"
  • Αποτύπωση και ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων για το ελαιοκομικό και  αμπελουργικό  μητρώο Ν. Θεσσαλονίκης διακήρυξη 3032/ΑΠ/200 σύμβαση 4847/ΑΠ/2001

>

>

Εφαρμογές GIS